Paslaugos

PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMAS

Profesinės rizikos vertinimo metu – analizuojami rizikos tyrimo rezultatai, nustatoma rizika ir priimamas sprendimas dėl rizikos priimtinumo. Rizika nustatoma rizikos tyrimo ir matavimų duomenis lyginant su Lietuvos higienos normose ir kituose teisės aktuose nustatytais dydžiais bei ribinėmis vertėmis, atsižvelgiant į rizikos veiksnių poveikio trukmę, jų savybes ir naudojamas asmenines apsaugines priemones. Nustačius riziką ir priėmus sprendimą dėl rizikos priimtinumo ar nepriimtinumo, užpildoma profesinės rizikos nustatymo kortelė. UAB „DSK LT“ specialistai sudaro prevencinių priemonių planą, kuriame nurodoma nepriimtinų rizikos veiksnių šalinimo ir mažinimo priemonės.

Visada laukiami tel. 8 698 81816, el.paštu pagalba@dsk.lt

DARBŲ SAUGOS IR SVEIKATOS DOKUMENTŲ TVARKYMAS

Dokumentų sutvarkymas – tai yra mūsų kompanijos paslauga, parengiant naujus, o taip pat įteisinant jau esančius Jūsų įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus, garantuojanti kliento įmonės darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos dokumentacijos atitikimą Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams.
Mūsų įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai atlieka šiuos dokumentų parengimo darbus:
1. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas;
2. Pareiginius nuostatus;
3. Saugos taisykles;
4. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatus;
5. Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nuostatus;
6. Kontingentų aktų pažymą;
7. Įsakymus dėl darbuotojų saugos darbe funkcijų vykdymo;
8. Darbo tvarkos taisykles;
9. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimo tvarką;
10. Darbuotojų vidinių mokymų ir atestavimų dokumentaciją;
11. Gaisrines saugos instrukcijas ;
12. Evakuacijos planus;
13. Veiksmų kilus gaisrui planus;
14. Kitus teisės aktuose numatytus dokumentus.

Visada laukiami tel. 8 698 81816, el.paštu pagalba@dsk.lt

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS

Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas yra vienas didžiausių Jūsų rūpesčių, nuolat reikalauja išskirtinio dėmesio ir Jus atitraukia nuo kitų svarbių darbų. Mes siūlome šiais rūpesčiais pasidalinti su mumis.
Mes siūlome Jūsų įmonės kompleksinį aptarnavimą – tai samdomos darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas, konsultavimas priešgaisrinės, civilinės saugos ir darbo teisės klausimais, šių sričių dokumentacijos rengimas ilgalaikės sutarties pagrindu.
Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymą sudaro:
Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės įvertinimas;
Konsultacijų teikimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
Konsultacijų darbo teisės klausimais teikimas;
Darbuotojų instruktavimas saugos ir sveikatos klausimais;
Darbuotojų mokymas saugos ir sveikatos klausimais;
Darbuotojų sveikatos tikrinimas;
Asmeninių apsaugos priemonių išdavimas;
Profesinės rizikos vertinimo darbų organizavimas;
Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas;
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi kontrolė;
Įmonės atstovavimas valstybės institucijose.

Visada laukiami tel. 8 698 81816, el.paštu pagalba@dsk.lt